Brak komentarzy

Już 9. grudnia 2018r. zmieniają się przepisy dotyczące wymiarów garaży! – Kobieca Strona Budowania

[ad_1]

Planujesz budowę garażu w obrębie bryły budynku mieszkalnego, dobudowanego do budynku mieszkalnego lub może garażu wolno stojącego? Warto już dziś zwrócić uwagę na zmiany, które zajdą z początkiem grudnia! Jakie będą minimalne wymiary miejsca postojowego w garażu? Ile w związku z tym będzie wynosić minimalna szerokość garażu? Jak zmiany te wpłyną na projektowanie?

Z początkiem tego roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jego treść znajdziesz tutaj). Zmianie uległy wówczas m.in. wymiary miejsc postojowych, które zgodnie z nowymi zapisami wynoszą:

§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.

Ustawodawca jednak celowo przesunął termin wejścia w życie przepisów dotyczących wymiarów garaży:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. Z wyjątkiem §1 pkt. 28, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wspomniane 12 miesięcy upływa właśnie 8. grudnia 2018r, w związku z czym po tej dacie zobowiązani będziemy stosować nowe przepisy. A wspomniany wyżej §1 pkt. 28 Rozporządzenia mówi:

28) w § 104:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,0 m;”,
b) uchyla się ust.2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:
1) ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;
2) słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.”;

Jak brzmiał § 104 warunków technicznych wcześniej?

§ 104. 1. Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:
1) przy usytuowaniu prostopadłym — 5,7 m,
2) przy usytuowaniu pod kątem 60° — 4 m,
3) przy usytuowaniu pod kątem 45° — 3,5 m,
4) przy usytuowaniu równoległym — 3 m.
2. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do 5,0 m, jeżeli stanowiska postojowe mają szerokość co najmniej 2,5 m.
3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem — co najmniej 0,5 m.
4. Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wózku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m.

Jakie wnioski płyną z powyższych zapisów?

Z nowych regulacji wynika, że stanowiska postojowe muszą mieć szerokość 2,5m, a odległość od stanowiska postojowego do ściany musi wynosić minimum 0,3m, w związku z czym szerokość garaży wynosić będzie:
– 2,5m + 2 x 0,3m = 3,1m – dla garaży jednostanowiskowych
– 2 x 2,5m + 2 x 0,3m = 5,6m – dla garaży dwustanowiskowych

Poprzednie zapisy definiowały jedynie odległość między bokiem samochodu, a ścianą lub słupem garażu, samo stanowisko zaś miało mieć jedynie 2,3m szerokości. Szerokość garażu zależała więc od szerokości samochodu, dla którego miał być przeznaczony.

Interpretacja przepisów w okresie przejściowym.

Ustawodawca określił nową szerokość miejsca postojowego, która od 1. stycznia 2018r. Ma wynosić 2,5m (§ 21 ust. 1 warunków technicznych), jednak do 8. grudnia 2018r. włącznie, pozostawił możliwość projektowania w garażach stanowisk o szerokości 2,3m (§ 104 ust. 3 warunków technicznych). Aktualne zapisy mogą budzić więc wątpliwości zarówno wśród inwestorów jak i projektantów, dlatego przyjmuje się, że wątpliwości co do treści normy prawnej są rozstrzygane na korzyść strony (zgodnie z art. 7a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przyjmuje się zatem, że przed 9. grudnia 2018r. dopuszczalne jest projektowanie stanowisk postojowych w garażach o szerokości 2,3m.

Jak nowe zapisy wpłyną na projektowanie?

W przypadku projektów indywidualnych nie będzie miało to większego znaczenia. Architekt musi zaprojektować budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Może się zdarzyć też tak, że złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy budynku z wąskim garażem lub budynku samego garażu leżało po stronie inwestora, a nie architekta. Ten z kolei zwlekał ze złożeniem wniosku w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. W takim przypadku konieczne będzie przeprojektowanie budynku, co może wiązać się z kolejnymi kosztami.

Zmiana przepisów może mieć duże znaczenie w przypadku zakupu projektu gotowego. Zwłaszcza, że dostępność projektów gotowych w ostatnich latach jest ogromna, a inwestorzy często kupują projekt dużo wcześniej, zanim jeszcze skonsultują swój wybór z projektantem. Na szczęście biura oferujące projekty gotowe dostosowują się do obowiązujących przepisów w tej materii. Te projekty, które po 8. grudnia nie będą spełniać nowych regulacji są już na bieżąco aktualizowane lub wycofywane ze sprzedaży. Niektóre firmy obniżają znacząco ceny projektów nie spełniających nowych wytycznych ministra. Dostosowanie takiego projektu do nowych przepisów możliwe będzie zatem jedynie na etapie adaptacji projektu, ale wówczas koszty takiej adaptacji będą wyższe.

Co w przypadku, gdy projekt został już zakupiony i okazało się, że nie spełnia nowych przepisów? Przede wszystkim warto zwrócić się do architekta z prośbą o poradę. Być może zmiana będzie możliwa na etapie adaptacji projektu niewielkim nakładem pracy. Jeśli natomiast okazało by się, że jest niemożliwa do wykonania lub dość pracochłonna, a co za tym idzie – kosztowna, warto skonsultować się z biurem sprzedaży projektów gotowych. Być może będzie szansa wymienić projekt na inny, spełniający nowe przepisy.[ad_2]

Importowane ze strony internetowej

Nieruchomości - Ceny niższe nawet o połowęNieruchomości 50% Mniej Ceny Niższe Super Okazje

Zgarnij tę ostatnią letnią zniżkę na wakacje i zaoszczędź do 50% na wybranych nieruchomościach. 

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes